trong khi nước đang sôi nhiệt độ của nước có tăng không

C-STAT