trung điểm m của đoạn thẳng ab là điểm như thế nào

C-STAT