Trung Quốc: Đào đất xây dựng, phát hiện hàng loạt trứng khủng long 145 triệu năm

C-STAT