Trung tâm Công nghệ định vị vệ tinh đầu tiên tại Việt Nam

C-STAT