Tự chế kính thiên văn ngắm trăng bằng 2 chiếc vỏ chai nhựa

C-STAT