Từ chuyến du lịch, đã có nhiều người mang vi khuẩn kháng kháng sinh về nhà

C-STAT