tuyên ngôn của đảng cộng sản là văn kiện có tính chất cương lĩnh đầu tiên của

C-STAT