Vắc xin HIV của Harvard thành công bước đầu trên người

C-STAT