Vật thể sống và vật thể không sống có tuân theo những quy luật giống nhau?

C-STAT