Vi khuẩn mới trong lỗ mũi sẽ đưa nhân loại vượt qua thời đại kháng kháng sinh

C-STAT