Video: Cầu treo cao nhất nối hai đường hầm trên núi ở Trung Quốc

C-STAT