Videotex "điện toán hóa" truyền thông trước cả Internet

C-STAT