Việt Nam có hơn 5 giờ quan sát nguyệt thực toàn phần

C-STAT