Việt Nam lạc hậu với công nghệ biến đổi gen

C-STAT