Việt Nam lần đầu tiên có nhà máy ứng dụng công nghệ nano bạc

C-STAT