Việt Nam phóng thành công vệ tinh đầu tiên

C-STAT