Việt Nam sử dụng thành công tín hiệu định vị Galileo

C-STAT