Xác cá mái chèo liên tục dạt vào bờ biển Quảng Bình – Hà Tĩnh

C-STAT