Xem video này, bạn sẽ hiểu siêu bão Florence nguy hiểm đến mức nào!

C-STAT