Xuất hiện nai trắng thần thoại vô cùng quý hiếm

C-STAT